นับตั้งแต่ที่ ตารางงานคอสเพลย์ ได้เริ่มดำเนินการก็ได้มีการพัฒนาในส่วนต่างๆมาโดยตลอด
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมคอสเพลย์ ทั้ง ปริมาณงาน รูปแบบงาน ลักษณะงาน ฯลฯ และหวังที่จะพัฒนาตารางงานให้ ดูง่าย เข้าใจง่าย รายละเอียดครบ ให้มากที่สุด

ปัจจุบัน งานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคอสเพลย์นั้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มากกว่าเป็นเพียงงานการ์ตูน หรือ งาน J-Rock อย่างที่เคยเป็นแต่ดั้งเดิม
รวมไปถึงงานที่มีคอสเพลย์ไปเป็นกิจกรรมประกอบเล็กน้อยของงาน
ซึ่งในบางกรณีนั้น อาจนำคอสเพลย์ไปใช้โดยไม่คำนึงถึงความหมายของคอสเพลย์ที่ควรเป็น

เพื่อควบคุมมาตรฐานของตารางงานคอสเพลย์ โดยหวังที่จะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ งานการ์ตูน หรืองาน J-Rock หรืองานอื่นๆที่เหมาะแก่การสนับสนุนให้คอสเพลย์ไปงานคอสเพลย์อย่างที่ควรเป็นนั้น
ทางตารางงานจึงขอใช้เกณฑ์พิจารณางานในการคัด พิจารณาที่จะนำงานต่างๆขึ้นตารางงาน ดังนี้
โดยเป็นการเรียบเรียงเป็นข้อกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552


เจตนารมณ์และจุุดมุ่งหมายของการมีเกณฑ์พิจารณางาน

 • เพื่อคัดกรองว่างานนั้นๆที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นตารางงานนั้น ได้มีกิจกรรมคอสเพลย์ ที่ไม่ได้บิดเบือนหรือนำคอสเพลย์ไปใช้ในแนวทางที่ไม่ตรงกับนิยามของคอสเพลย์ และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วๆไปสามารถร่วมกิจกรรมคอสเพลย์ได้อย่างเต็มที่

 • เป็นเกณฑ์พิจารณาเพื่อ "ความเป็นกลางและเป็นธรรม" ในการพิจารณางาน โดยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ก็จะใช้เกณฑ์พิจารณางานนี้เหมือนกัน และประชาสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมในมาตรฐานและบรรทัดฐานเดียวกัน

เกณฑ์การพิจารณางานขึ้นตารางงาน
ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร
19 ตุลาคม พ.ศ.2552

เรียบเรียง ปรับปรุง ล่าสุด
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน คำว่าตารางงานในเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้นั้น หมายถึง ตารางงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของเว็บไซต์ Props&Ops เท่านั้น

การพิจารณางานนั้นจะพิจารณาใน 2 ส่วนใหญ่ๆประกอบกัน อันขาดไม่ได้ทั้ง 2 ส่วนคือ

 1. พิจารณาเรื่องของความน่าเขื่อถือในการจัดงาน
 2. พิจารณาในส่วนของเนื้อหาและรายละเอียดงาน
  - หลักเกณฑ์โดยรวม
  - เกณฑ์การพิจารณาสำหรับงาน Cosplay OK
  - เกณฑ์การพิจารณาสำหรับงานที่มีประกวดคอสเพลย์
  - เกณฑ์การพิจารณา กิจกรรมการประกวดประเภทอื่นๆ โดยใช้คอสเพลย์มาเป็นส่วนประกอบ

โดยจะขยายความตามข้อความดังต่อไปนี้

| ความน่าเชื่อถือในการจัดงาน |

คือ รายละเอียดของงานที่บ่งหรือพิสูจน์ได้ว่างานจะมีการจัดงานจริงตามที่ประกาศ เช่น
- วันที่จัดงาน
- สถานที่จัดงาน
- ช่องทางติดต่อหรือประช่าสัมพันธ์ที่เป็นทางการของงาน ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ เป็นจุดอ้างอิงรายละเอียด กฎ กติกา ต่างๆภายในงาน
- รายละเอียดที่มาช่วยประกอบยืนยันการจัดงาน เช่น หากงานจัด ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หากเพจหรือเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้างานนั้นๆช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ก็จะยิ่งยืนยันการจัดงาน
- ความน่าเชื่อถือของผู้จัดงาน ยิ่งผู้จัดงานไหน จัดงานต่อเนื่องและเป็นไปได้ด้วยดีโดยตลอด ก็ยิ่งมีความเชื่อถือสะสมสูงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยิ่งมีองค์ประกอบตามที่กล่าวไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้งานสามารถยืนยันได้ง่ายขึ้นในตารางงาน

| เนื้อหาและรายละเอียดงาน |

คือ การพิจารณาในส่วนของรายละเอียด เนื้อหาตัวงานว่างานมีลักษณะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคอสเพลย์ในรูปแบบใดบ้าง โดยจะอธิบายละเอียดตามข้อความด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์โดยรวม

 • งานที่เกี่ยวข้องหรือมีการเชิญชวนบุคคลทั่วไปสามารถแต่งคอสเพลย์ร่วมกิจกรรม หรือ งานได้ โดยที่ตรงหรือไม่บิดเบือนต่อนิยามของคอสเพลย์ อันคือการแต่งกายเลียนแบบ (Costume Play)
  อันหมายถึง การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การ์ตูน เกม ภาพยนตร์ J-Rock หรือต้นแบบอื่นๆ เป็นต้น

 • งานต้องมีแหล่งอ้างอิง ข้อมูล ที่สามารถยืนยันการจัดงานได้
  เช่น เว็บไซต์ของงาน Blog, Social Network, โปสเตอร์งาน, เบอร์ติดต่อ, Email ติดต่อ, รวมไปถึง การเคลื่อนไหวของผู้จัดซึ่งสามารถแสดงถึงการเชื่อถือได้ว่ามีการจัดงานจริงในวันงานและสถานที่จัดงานที่ได้ประกาศ ซึ่งเป็นธุระของผู้จัดงานที่จะต้องแสดงถึงการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามีงานนั้นจริงๆ

  ทั้งนี้ ผู้จัดงานใดๆที่เคยจัดงานไปแล้ว 2-3 ครั้งขึ้นไปและงานออกมาเป็นไปในทางที่ดี การได้ขึ้นตารางงานจะมีโอกาสได้พิจารณาง่ายขึ้นในครั้งต่อๆไป ด้วยมี่ความน่าเชื่อถือในการจัดงานของทีมผู้จัดงานนั้นๆ

 • งานต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯและปริมณฑล อาจมีการอนุโลมลดกฎเกณฑ์ลงในรูปแบบของการจัดงานได้
  เนื่องจากงานในต่างจังหวัดมีจำนวนไม่มากต่อปี และงานอาจมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากงานในกรุงเทพมหานคร แต่เป็นการอนุโลมในเชิงของรูปแบบงาน วิธีการจัดงาน วิธีประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ แต่จะไม่อนุโลมในกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลดหรือบิดเบือนนิยามของคอสเพลย์

  อนึ่ง เกณฑ์พิจารณาข้อนี้จะคำนึงถึง "จำนวนครั้งที่จัดต่อปี" ของจังหวัดนั้นๆประกอบ เนื่องจากการอนุโลม ลดกฎเกณฑ์บ่อยครั้งเกินไป อาจเป็นการทำให้งานในจังหวัดนั้นๆไม่พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของงานให้ดียิ่งๆขึ้นได้

 • งานต้องมีรูปแบบการจัดงานที่มีการจัดหรือเตรียมสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถร่วมงานได้
  งานใดๆก็ตามที่จัด ณ สถานที่นั้นๆ ได้มีการติดต่อ ขออนุญาต หรือ เช่าพื้นที่สถานที่อย่างเป็นทางการแล้ว กรณีที่งานไปใช้พื้นที่ใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่อย่างเป็นทางการ ทางตารางงานอาจจะพิจารณาว่า งานเป็นเพียงการพบปะ (Meeting) และอาจไม่สามารถนับเป็นงานได้

  ในอีกความหมายหนึ่ง กิจกรรมใดๆที่ไม่มีสถานที่จัดงาน แต่เป็นกิจกรรมทางออนไลน์ เช่น การประกวดคอสเพลย์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social Network ต่างๆ จะไม่นับพิจารณาด้วยว่าไม่ได้เป็นรูปแบบงานคอสเพลย์ ยกเว้นแต่ว่าเป็นกิจกรรมทางออนไลน์ที่มีผลสืบเนื่องไปถึงการจัดงาน เช่น การประกวดคอสเพลย์โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือกไปประกวดคอสเพลย์ในงานอีกที

 • Props&Ops มีสิทธิในการพิจารณาขั้นสุดท้ายถึงงานใดๆที่จะได้ขึ้นตารางงานหรือไม่
  หากพบเหตุ เช่น ข้อมูลปลอม หลอกลวงว่ามีการจัดงาน หรือการใดๆที่มีผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อสังคมคอสเพลย์ งานทุกงานของผู้จัดนั้นๆที่จะจัดต่อไปในอนาคตจะถูกระงับ (Ban) ในเว็บไซท์แห่งนี้

  สำหรับงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ มีเหตุสุดวิสัย เหตุที่ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ หรือเลื่อนงานโดยที่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งนั้น ไม่ถือว่าเป็นเหตุต่อการถูกระงับ กล่าวคือ ผู้จัดงานจัดงานหนึ่งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ในคราวต่อไป แม้ผู้จัดนี้จะเคยจัดงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่หากงานใหม่ผ่านก็ถือว่าผ่าน

 • ในกรณีที่งานใดๆไม่ได้ถูกนำขึ้นตารางงาน อาจมีด้วยเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาดังนี้
  - ทางตารางงานไม่ทราบข้อมูล
  - ทางตารางงานไม่มั่นใจว่างานของผู้จัดนั้นเป็นงานปิดหรือเปิด หรือเฉพาะกลุ่ม (หากเป็นงานเปิดแต่ระบุไม่ขอขึ้นตารางงานก็จะไม่นำขึ้น)
  - ทางตารางงานไม่มั่นใจว่า ผู้จัดงานต้องงานเอางานขึ้นตารางงานหรือไม่

  เพื่อ ความสะดวกและประโยชน์สูงสุดของทั้งผู้จัดงานและคนร่วมงาน การแจ้งติดต่อมาโดยตรงจะเป็นการยืนยันถึงความต้องการงานขึ้นตารางงานได้

 

เกณฑ์การพิจารณางาน งานประเภท Cosplay OK

 • งาน Cosplay OK นั้นหมายถึง งานที่อนุญาตหรือให้น้ำหนักเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสามารถคอสเพลย์ร่วมงานได้
  โดยอาจไม่ได้มีกิจกรรมที่เป็นพิเศษสำหรับคอสเพลย์ หรือ มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับคอสเพลย์เดินเล่นในงาน ร่วมในบริเวณการจัดงาน หรือ มีส่วนที่แสดงถึงการให้คอสเพลย์ร่วมงาน เช่น มีพื้นที่สำหรับคอสเพลย์, การออกกฎ ระเบียบ การคอสเพลย์ร่วมงาน เป็นต้น

 • ต้องมีการระบุว่าอนุญาต หรือ เชิญชวนบุคคลทั่วไปให้คอสเพลย์มางานได้อย่างชัดเจน
  เช่น ระบุ Cosplay OK, ข้อความเชิญชวนคนคอสเพลย์มาร่วมงาน ฯลฯ โดยอาจเป็นคำเชิญชวนปรากฎในเว็บไซท์ ในโปสเตอร์ หรืออื่นๆ โดยมีลักษณะที่ให้น้ำหนักกับการให้มีคอสเพลย์มาร่วมงานในระดับหนึ่ง

  ทั้งนี้ ต้องมีความชัดเจนในระดับที่ว่า "คนที่ไม่รู้จัดงานนั้นๆ สามารถอ่านรายละเอียดของงานและเข้าใจได้ว่า สามารถแต่งคอสเพลย์ไปร่วมงานได้" เช่น เมื่อเข้าเว็บไซต์ หรือ Social Network สามารถเห็นการระบุได้โดยง่ายเพียงการเลื่อนดูหรือ click ไม่กี่ครั้ง

  ในกรณี Facebook Page
  : แนะนำ - ให้ระบุในส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนที่เห็นได้ชัดเมื่อเข้าเพจ เช่น รูป Cover Page, ระบุในส่วน About
  : ไม่แนะนำ - ระบุแค่ใน status เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปมีการโพสต์ status ใหม่ๆ สเตตัสที่ระบุไว้จะตกไป และกลายเป็นไม่เห็นว่ามีการระบุใดๆ
  ตัวอย่าง 2.1 - เว็บไซต์ของงาน Maruya มีการระบุ CosplayOK ชัดเจน
  ตัวอย่าง 2.2 - เว็บไซต์ของงาน COSCOM มีการระบุข้อปฎิบัติคอสเพลย์ในงาน แสดงให้เห็นการให้ความสำคัญของการชวนคอสเพลย์ร่วมงาน
  ตัวอย่าง 2.3 - เว็บไซต์ของงาน Sundae Free Market มีการระบุข้อความ Cosplay - OK


  ตัวอย่าง 2.4 - Facebook งาน Strike Out Daiya no A Only Event มีการระบุข้อความ Cosplay OK ในส่วนของ About Page
  ตัวอย่าง 2.5 - Facebook งาน COSCOM มีการระบุข้อความ Cosplay OK ในรูป Cover Page

  *อนึ่ง ในปัจจุบันมีงานที่ระบุ "ห้ามคอสเพลย์ร่วมงาน (No Cosplay) " ดังนั้น การระบุเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงาน หรือ Cosplay OK นั้นจึงยิ่งมีความสำคัญในการให้ความชัดเจนว่างานไหนเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงาน และช่วยให้การพิจารณางานนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่สับสนหรือระบุไม่ได้ว่า งานอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คอสเพลย์ร่วมงาน


  ตัวอย่าง 2.4 - Facebook ของงาน Comic Avenue 2 มีการระบุ No Cosplay ชัดเจน แม้จะเป็นงานโดจินชิ การ์ตูนที่ปกติสามารถผ่านเกณฑ์ได้ง่าย ทางตารางงานก็จะไม่นำขึ้นตารางงานเพื่อป้องกันความสับสน เช่น ทำให้คนเข้าใจผิดว่างานสามารถคอสเพลย์ไปได้เพราะว่ามีงานอยู่ในตารางงาน

 • งานที่มีเนื้อหาของงานตรงหรือเกี่ยวข้องกับต้นแบบในการเลียนแบบคอสเพลย์ จะได้รับการพิจารณาผ่านขึ้นตารางงานง่ายกว่า
  เช่น งานประเภท งานการ์ตูน งานโดจินชิ งาน J-Rock งานเกมต่างๆ ซึ่งเคยมีรูปแบบดั้งเดิมในการจัดงานมาก่อน และชัดเจนว่าการคอสเพลย์นั้นมีการเลียนแบบการ์ตูน เกม เป็นต้น และรวมไปถึงงานที่รูปแบบนั้นสามารถเทียบกับงานในอดีตที่เคยผ่านเกณฑ์ตารางงานได้ว่าเป็นรูปแบบงานเดียวกัน

 • งานที่เนื้อหางานไม่เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์โดยตรง
  เช่น งานสไตล์ญี่ปุ่น งานนิทรรศการทั่วไป โดยสามารถอนุมานได้ว่า เป็นการนำคอสเพลย์ไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในงานนั้นๆ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีแต่ละงานไป โดยยึดหลักการพิจารณา การให้ความสำคัญในการเชิญชวนคอสเพลย์ที่จะไปงาน พิจารณาจากรูปแบบการประชาสัมพันธ์ว่าให้ความสำคัญกับคอสเพลย์มากน้อยเพียงใด ลักษณะเนื้อหางาน พิจารณาว่าเหมาะแก่การที่จะมีคอสเพลย์ไปร่วมงานหรือไม่ และไม่ขัดกับข้ออื่นๆ

 • งานที่เป็นการแสดงโชว์คอสเพลย์ หรือมีการว่าจ้างคอสเพลย์ไปออกงาน รวมไปถึงงานที่ทางผู้จัดงานได้มีการเตรียมบุคคลมาคอสเพลย์ในฐานะผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือแขกของงาน (Guest Cosplayer)
  โดยที่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถคอสเพลย์ไปร่วมงานได้หรือไม่ รวมไปถึงงานที่มีลักษณะเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างๆ โดยไม่ได้ระบุเป็นเฉพาะเจาะจงให้น้ำหนักกับคอสเพลย์เท่าไรนัก แม้จะมีคอสเพลย์ภายในงานก็ไม่นับว่าเป็นงานคอสเพลย์ที่จะขึ้นในตารางงานนี้ ด้วยตารางงานเน้นน้ำหนักของการ เปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมงานคอสเพลย์ มากกว่า การที่งานได้มีการเตรียมคนคอสเพลย์ไว้ภายในงาน

 • แม้จะประกาศว่าเป็นงาน Cosplay OK ประกอบ แต่หากงานนั้นมีกิจกรรมประกวดคอสเพลย์ภายในงาน ก็จะยึดการพิจารณาไปเป็นงานประกวดคอสเพลย์เป็นหลัก
  กล่าวคือ หากงานไหนๆก็ตามที่มีการประกวดคอสเพลย์ภายในงาน ทางตารางงานจะพิจารณาตามเกณฑ์ของงานประเภทประกวดคอสเพลย์ เช่น กฎ กติกา เกณฑ์การตัดสินของการประกวดเป็นหลัก แม้ว่าการประชาสัมพันธ์งานจะเน้นที่ Cosplay OK ก็ตาม

  หากทางตารางพิจารณารายละเอียดและพบว่าเกณฑ์การประกวดคอสเพลย์นั้นไม่ผ่านเกณฑ์ แม้จะมีการประกาศว่า Cosplay OK เชิญคอสเพลย์มาร่วมงานได้ประกอบ ก็ไม่ถือว่าสามารถผ่านเกณฑ์ในฐานะงาน Cosplay OK ได้ เพราะถือว่าได้พิจารณาในประเภท งานประกวดคอสเพลย์ เป็นหลักแล้ว

  ด้วยเหตุผลว่า หากงานใดๆก็ตามที่มีการประกวดคอสเพลย์ และการประกวดนั้นไม่ถูกต้องตามเกณฑ์นั้น หากอนุญาตให้ผ่านเกณฑ์โดยมองว่าเปิดให้บุคคลทั่วไปคอสเพลย์ร่วมงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องประกวด ก็จะเป็นช่องทำให้เกิดงานที่อาศัยว่า ไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์ประกวดที่ผ่านเกณฑ์ ก็สามารถผ่านเกณฑ์ได้เพียงเชิญชวนคอสเพลย์มาร่วมงาน


 

เกณฑ์การพิจารณางาน งานประเภท Cosplay Contest หรือ งานที่มีการประกวดคอสเพลย์

 • งาน Cosplay Contest นั้นหมายถึง งานที่มีกิจกรรมประกวดคอสเพลย์โดยตรงกับนิยามความหมายของคอสเพลย์
  อันหมายถึง การแต่งกายเลียนแบบต้นแบบ มิใช่ การประกวดแต่งกายอื่นๆ เช่น แฟชั่นโดยอาศัยคำว่าคอสเพลย์

 • การประกวดคอสเพลย์ ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานกติกาและการตัดสินโดยมีองค์ประกอบ
  คือ ความเหมือน ที่ขาดไม่ได้ และอยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและมีน้ำหนักมากพอว่า มีเกณฑ์ของการให้คะแนนประกวดแต่งกายเลียนแบบเป็นสำคัญ เช่น มีการระบุถึงต้นแบบทางการในการคอสเพลย์ หรือมีระบุเกณฑ์ให้คะแนนความเหมือน หรือ คะแนนสื่อถึงตัวละคร อันแสดงให้เห็นถึงนิยามของคอสเพลย์

  โดยการพิจารณางานนั้น จะดูจากเกณฑ์การประกวด วิธีสมัคร กติกา วิธีการประกวด และ วิธีการตัดสิน ตามที่งานนั้นๆประกาศออกมา
  ตัวอย่าง 2.1 - กติกาการรับสมัครจากงาน Japan Festa in Bangkok 2013 ระบุถึงความเหมือนอันตรงกับนิยามของคอสเพลย์
  ตัวอย่าง 2.2 - กติกาจากงาน D'Cos Festival 2nd ระบุถึงการแต่งกายเลียนแบบต้นแบบ
  ตัวอย่าง 2.3 - เกณฑ์การให้คะแนนของงาน MOL Let's Play อันมีระบุถึงเกณฑ์คะแนนความเหมือน และมีการระบุจำนวนคะแนนชัดเจน
  ตัวอย่าง 2.4 - เกณฑ์กติกาและการตัดสินจากงาน Enter Books Cosplay มีการระบุถึงความเหมือนต้นฉบับ และเกณฑ์การให้คะแนนความเหมือน


 • ทุกขั้นตอนของการแข่งขัน ตั้งแต่การรับสมัคร กติกา การประกวดในงาน หรือออดิชั่น ต้องถูกตามความหมายของคอสเพลย์
  หากในขั้นตอนใดๆมีส่วนที่ไม่ถูกต้องต่อนิยามของการประกวดคอสเพลย์ เช่น ในช่วงออดิชั่น มีการคัดเลือกโดยไม่มีเกณฑ์ของความเหมือน ถือว่า กระบวนการประกวดคอสเพลย์ทั้งหมดของงานนั้นๆ ไม่สมบูรณ์แต่ต้น และถือเป็นผลว่ากระบวนการนั้นผิดต่อนิยามของการประกวดคอสเพลย์


 • วิธีการตัดสินของการประกวดคอสเพลย์นั้น จะต้องมีน้ำหนักของการให้คะแนนหรือน้ำหนักต่อการแต่งกายเลียนแบบ เช่น

  - รูปแบบการตัดสินโดยใช้กรรมการ จะต้องมีเกณฑ์คะแนนความเหมือนต้นฉบับ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวโยงกับการแต่งกายเลียนแบบ

  - รูปแบบการตัดสินโดยการโหวต ทั้งการโหวตผ่านทางเว็บไซต์ หรือ การโหวตภายในงานนั้น คะแนนไม่ได้สื่อถึงการให้คะแนนเกี่ยวกับความเหมือนได้โดยตรง ในจุดนี้ ทางตารางงานจะให้น้ำหนักการพิจารณาว่า เกณฑ์การประกวดแต่ต้นนั้น มีการระบุให้แต่งกายเลียนแบบต้นฉบับมากน้อยแค่ไหน
  เช่น หากการประกวดระบุว่าต้องแต่งกายเลียนแบบตัวละครต้นฉบับ ก็ถือว่าอย่างน้อย ทุกคนในการประกวดก็เป็นคอสเพลย์ที่ตรงกับนิยามของคอสเพลย์ กลับกัน หากไม่มีเกณฑ์เรื่องต้นแบบชัดเจน หากมีผู้ประกวดที่ใช้เครื่องแต่งกายที่ไม่ได้มีต้นแบบใดๆเลยลงประกวด การโหวตนั้นๆก็จะยิ่งไม่เกี่ยวโยงกับนิยามของการคอสเพลย์

 • กฎ กติกา เกณฑ์การประกวดคอสเพลย์ต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน
  มิเช่นนั้น ตารางงานจะไม่รับพิจารณาการขึ้นตารางงาน แม้ว่า ตัวเนื้อหากติกานั้นๆจะผ่านเกณฑ์ตารางงาน

 • กรณีงานใดๆก็ตาม ที่กติกาหรือเกณฑ์การประกวดมีปัญหาหรือช่องโหว่ของกติกา อันมีช่องที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม หรือ ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบ อย่างชัดเจน ชัดแจ้ง
  ทางตารางงานขอสงวนสิทธิในการนำงานขึ้นตารางงาน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกณฑ์นิยามของคอสเพลย์ อันด้วยตารางงานต้องการสนับสนุนให้งานมีมาตรฐานการประกวดที่ทุกๆคนสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้หากงานใดต้องการนำงานขึ้นตารางงานและติดไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ ทางตารางงานยินดีที่จะชี้ถึงจุดบกพร่องของกติกาให้กับทางผู้จัดงาน หากงานนั้นๆติดต่อสอบถามมา

  อนึ่ง เป็นดุลยพินิจของทางตารางงานที่จะพิจารณาว่าช่องโหว่นั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ด้วยทางตารางงานเข้าใจว่าทุกงานนั้นล้วนอาจมีจุดบกพร่องได้เสมอ ไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้อย่างไร้จุดบกพร่อง หากเป็นข้อบกพร่องที่ไม่กระทบต่อความได้เปรียบ เสียเปรียบ หรือเปิดช่องต่อการกระทำใดๆที่ไม่ยุติธรรม ทางตารางงานจะไม่ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้

 

 

กิจกรรมการประกวดประเภทอื่นๆ โดยใช้คอสเพลย์มาเป็นส่วนประกอบ

 • กิจกรรมการประกวดอื่นๆ โดยใช้คอสเพลย์มาเป็นส่วนประกอบนั้น
  หมายถึง กิจกรรมที่ไม่ใช่การประกวดคอสเพลย์ หรือ การประกวดที่ไม่ได้ให้น้ำหนักต่อนิยามของคอสเพลย์เป็นหลักแต่มีกฎให้คอสเพลย์ร่วมกิจกรรมเท่านั้น เช่น การประกวดร้องเพลงโดยให้ใส่ชุดคอสเพลย์ การประกวดเต้นโดยให้ใส่ชุดคอสเพลย์ ฯลฯ

 • กิจกรรมในรูปแบบนี้จะอนุญาตให้ผ่านเกณฑ์ตารางงานได้ในฐานะว่าเป็นกิจกรรมที่ให้น้ำหนักต่อการคอสเพลย์ร่วมงาน
  หากงานนั้นๆผ่านเกณฑ์การพิจารณาในหมวดงาน Cosplay OK

 • กิจกรรมในรูปแบบนี้ หากมีการประกาศหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการประกวดคอสเพลย์ ทางตารางงานจะถือให้พิจารณาตามหลักของงานประกวดคอสเพลย์
  เหตุที่ระบุเช่นนี้ เพื่อป้องกันมิให้กิจกรรมใดๆก็ตาม อ้างเป็นการประกวดคอสเพลย์ได้ อันทำให้บุคคลทั่วๆไป เข้าใจผิดต่อรูปแบบของการประกวดคอสเพลย์ท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะ รวมไปถึง
กรณีที่งานของท่านไม่ได้ขึ้นตารางงาน แล้วท่านสงสัย สามารถติดต่อมาสอบถามได้ตลอดเวลา ทางเว็บยินดีที่จะอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลเพื่อนำไปแก้ไขในโอกาสต่อๆไป

ช่องทางติดต่อ

Email: propsops@propsops.com
Contact Form: [คลิกที่นี่]

เพิ่มเติม 20 มีนาคม พ.ศ.2556 - เพิ่มเติมเกณฑ์ข้อ 6 ในเกณฑ์การพิจารณางานประเภท CosplayOK
เพิ่มเติม 16 มีนาคม พ.ศ.2557 - เรียบเรียงและแก้ไขกฎ กติกาให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพิ่มข้อ 4 และ 5 ในเกณฑ์การพิจารณางานประเภท Cosplay Contest / เพิ่มเกณฑ์หมวดใหม่ กิจกรรมการประกวดอื่นๆที่มีคอสเพลย์เป็นส่วนประกอบ
เพิ่มเติม 25 มกราคม พ.ศ.2558 - เรียบเรียงและแก้ไขกฎ กติกาให้กระชับมากขึ้น เปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าเกณฑ์ตารางงาน และเพิ่ม "เจตนารมณ์และจุุดมุ่งหมายของการมีเกณฑ์พิจารณางาน"
เพิ่มเติม 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 - เพิ่มกฎใหม่ "กฎ กติกา เกณฑ์การประกวดคอสเพลย์ต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน" สำหรับเกณฑ์พิจารณางานประกวดคอสเพลย์ มีผลบังคับใช้ 4 มิ.ย 60