[ URL ของหน้านี้ : http://propsops.com/event/regulation ]

นับตั้งแต่ที่ ตารางงานคอสเพลย์ ได้เริ่มดำเนินการก็ได้มีการพัฒนาในส่วนต่างๆมาโดยตลอด
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมคอสเพลย์ ทั้ง ปริมาณงาน รูปแบบงาน ลักษณะงาน ฯลฯ และหวังที่จะพัฒนาตารางงานให้ ดูง่าย เข้าใจง่าย รายละเอียดครบ ให้มากที่สุด

ปัจจุบัน งานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคอสเพลย์นั้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มากกว่าเป็นเพียงงานการ์ตูน หรือ งาน J-Rock อย่างที่เคยเป็นแต่ดั้งเดิม
รวมไปถึงงานที่มีคอสเพลย์ไปเป็นกิจกรรมประกอบเล็กน้อยของงาน ซึ่งในบางกรณีนั้น อาจนำคอสเพลย์ไปใช้โดยไม่คำนึงถึงความหมายของคอสเพลย์ที่ควรเป็น

เพื่อควบคุมมาตรฐานของตารางงานคอสเพลย์ โดยหวังที่จะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ งานการ์ตูน หรืองาน J-Rock หรืองานอื่นๆที่เหมาะแก่การสนับสนุนให้คอสเพลย์ไปงานคอสเพลย์อย่างที่ควรเป็นนั้น
ทางตารางงานจึงขอใช้เกณฑ์พิจารณางานในการคัด พิจารณาที่จะนำงานต่างๆขึ้นตารางงาน
โดยเป็นการเรียบเรียงเป็นข้อกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552

โดยหวังเพื่อคัดกรองและส่งเสริมงานที่มีกิจกรรม์ตรงกับนิยามคอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบโดยไม่บิดเบือน และเป็นเกณฑ์พิจารณาที่เป็นกลาง เป็นธรรม เพื่อพิจารณาทุกๆงานไม่ว่าจะงานใหญ่ งานเล็ก ให้อยู่ในบรรทัดฐานเท่าเทียมกัน


การพิจารณางานนั้นจะพิจารณาใน 2 ส่วนใหญ่ๆประกอบกัน อันขาดไม่ได้ทั้ง 2 ส่วนคือ

 1. ||| ความน่าเชื่อถือในการจัดงาน |||
 2. ||| เนื้อหาและรายละเอียดงาน |||
  - หลักเกณฑ์โดยรวม
  - เกณฑ์การพิจารณาสำหรับงาน Cosplay OK
  - เกณฑ์การพิจารณาสำหรับงานที่มีประกวดคอสเพลย์
  - เกณฑ์การพิจารณา กิจกรรมการประกวดประเภทอื่นๆ โดยใช้คอสเพลย์มาเป็นส่วนประกอบ

โดยสามารถดูแผนผัง Diagram วิธีการพิจารณาได้ตามรูปด้านล่างนี้
( กดที่ส่วนต่างๆของรูปเพื่อไป Section นั้น)

( กดที่ส่วนต่างๆของรูปเพื่อไป Section นั้น)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 


||| ความน่าเชื่อถือในการจัดงาน |||

คือ รายละเอียด ข้อมูลที่บ่งหรือพิสูจน์ได้ว่างานจะมีการจัดงานจริงตามที่ประกาศ ดังนี้
- วันที่จัดงาน
- สถานที่จัดงาน
- ช่องทางติดต่อหรือประช่าสัมพันธ์ที่เป็นทางการของงาน ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ เป็นจุดอ้างอิงรายละเอียด กฎ กติกา ต่างๆภายในงาน เช่น เว็บไซต์, Blog, Social Network ต่างๆ
- Social Network ที่ทางเว็บจะให้น้ำหนักทางการนั้นต้องเกี่ยวข้องในฐานะ ของทีมงาน, ของสถานที่จัดงาน หรือกล่าวถือ Social Network ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้จะเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดงาน ก็จะให้น้ำหนักที่น้อยมากๆที่จะถือว่าเป็นรายละเอียดทางการ
- รายละเอียดที่มาช่วยประกอบยืนยันการจัดงาน เช่น หากงานจัด ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หากเพจหรือเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้างานนั้นๆช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ก็จะยิ่งมีน้ำหนักมากในการยืนยันการจัดงาน
- ในกรณีมีหลายช่องทางทางการและข้อมูลขัดแย้งกัน ตารางงานจะยึดถือน้ำหนักข้อมูล เรียงตามจากมากถึงน้อยดังนี้
: [เว็บไซต์งาน] > [ Blog] > [Social Network : Facebook > Twitter > ETC]
- การเคลื่อนไหวของผู้จัดซึ่งสามารถแสดงถึงการเชื่อถือได้ว่ามีการจัดงานจริงในวันงานและสถานที่จัดงานที่ได้ประกาศ ซึ่งเป็นกิจของผู้จัดงาน ที่จะต้องแสดงถึงความคืบหน้า การประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามีงานนั้นจริงๆ เช่น โปสเตอร์งาน การอัพเดตข่าวสารกิจกรรมงาน
- ความน่าเชื่อถือของผู้จัดงาน ยิ่งผู้จัดงานไหน จัดงานต่อเนื่องและเป็นไปได้ด้วยดีโดยตลอด ก็ยิ่งมีความเชื่อถือ (เครดิต)สะสมสูงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยิ่งมีองค์ประกอบตามที่กล่าวไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้งานสามารถยืนยันได้ง่ายขึ้นในตารางงาน

::::::::::::::::::::::::::::::

 

 ||| เนื้อหาและรายละเอียดงาน |||

คือ การพิจารณาในส่วนของรายละเอียด เนื้อหาตัวงานว่างานมีลักษณะใด โดยจะมีการพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์รวมก่อน
และค่อยแยกพิจารณาว่างานเข้าข่ายงาน Cosplay OK หรือ Cosplay Contest

หลักเกณฑ์โดยรวม
ใช้กับทั้งงาน Cosplay OK และ Cosplay Contest

 • งานที่เกี่ยวข้องหรือมีการเชิญชวนบุคคลทั่วไปสามารถแต่งคอสเพลย์ร่วมงาน กิจกรรมหรือการประกวดคอสเพลย์ได้ โดยที่ตรงหรือไม่บิดเบือนต่อนิยามของคอสเพลย์ อันคือการแต่งกายเลียนแบบ (Costume Play)
  อันหมายถึง การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การ์ตูน เกม ภาพยนตร์ J-Rock หรือต้นแบบที่เป็นทางการอื่นๆ เป็นต้น


 • งานต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯและปริมณฑล อาจมีอนุโลมลดกฎเกณฑ์ลงในรูปแบบของการจัดงานได้
  เนื่องจากงานในต่างจังหวัดมีจำนวนไม่มากต่อปี และงานอาจมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากงานในกรุงเทพมหานคร แต่เป็นการอนุโลมในเชิงของรูปแบบงาน วิธีการจัดงาน วิธีประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ แต่จะไม่อนุโลมในกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลดหรือบิดเบือนนิยามของคอสเพลย์

  อนึ่ง เกณฑ์พิจารณาข้อนี้จะคำนึงถึง "จำนวนครั้งที่จัดต่อปี" ของจังหวัดนั้นๆประกอบ เนื่องจากการอนุโลม ลดกฎเกณฑ์บ่อยครั้งเกินไป อาจเป็นการทำให้งานในจังหวัดนั้นๆไม่พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของงานให้ดียิ่งๆขึ้นได้

 • งานต้องมีรูปแบบการจัดงานที่มีการจัดหรือเตรียมสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถร่วมงานได้
  งานใดๆก็ตามที่จัด ณ สถานที่นั้นๆ ได้มีการติดต่อ ขออนุญาต หรือ เช่าพื้นที่สถานที่อย่างเป็นทางการแล้ว กรณีที่งานไปใช้พื้นที่ใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่อย่างเป็นทางการ ทางตารางงานอาจจะพิจารณาว่า งานเป็นเพียงการพบปะ (Meeting) และอาจไม่สามารถนับเป็นงานได้

  ในอีกความหมายหนึ่ง กิจกรรมใดๆที่ไม่มีสถานที่จัดงาน แต่เป็นกิจกรรมทางออนไลน์ เช่น การประกวดคอสเพลย์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social Network ต่างๆ จะไม่พิจารณาด้วยว่าไม่ได้เป็นรูปแบบงานคอสเพลย์ ยกเว้นแต่ว่าเป็นกิจกรรมทางออนไลน์ที่มีผลสืบเนื่องไปถึงการจัดงาน เช่น การประกวดคอสเพลย์โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือกไปประกวดคอสเพลย์ในงานอีกที

 • Props&Ops มีสิทธิในการพิจารณาขั้นสุดท้ายถึงงานใดๆที่จะได้ขึ้นตารางงานหรือไม่
  หากพบเหตุ เช่น ข้อมูลปลอม, หลอกลวงว่ามีการจัดงาน งานทุกงานของผู้จัดนั้นๆที่จะจัดต่อไปในอนาคตจะถูกระงับ (BAN) ในเว็บไซท์แห่งนี้

  งานที่มีเนื้อหาใดๆที่มีอาจมีผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อสังคมคอสเพลย์ ไม่เหมาะสมหรือสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด ทางเว็บจะพิจารณาไม่นำงานที่มีเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นตารางงาน

  สำหรับงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ หรือเลื่อนงานโดยที่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้านั้น ไม่ถือว่าเข้าข่ายการถูกระงับ ด้วยเจตนาเพื่อลงโทษงานที่มีการหลอกลวง ส่วนการที่งานไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ยกเลิกการจัดงาน/เลื่อนการจัดงานโดยมีการประกาศล่วงหน้า ถือเป็นเหตุปกติ สุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้

 • ในกรณีที่งานใดๆไม่ได้ถูกนำขึ้นตารางงาน อาจมีด้วยเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาดังนี้
  - ทางตารางงานไม่ทราบข้อมูล
  - ทางตารางงานไม่มั่นใจว่างานของผู้จัดนั้นเป็นงานปิดหรือเปิด หรือเฉพาะกลุ่ม (หากเป็นงานเปิดแต่ระบุไม่ขอขึ้นตารางงานก็จะไม่นำขึ้น)
  - ทางตารางงานไม่มั่นใจว่า ผู้จัดงานต้องงานเอางานขึ้นตารางงานหรือไม่

  เพื่อ ความสะดวกและประโยชน์สูงสุดของทั้งผู้จัดงานและคนร่วมงาน การแจ้งติดต่อมาโดยตรงจะเป็นการยืนยันถึงความต้องการงานขึ้นตารางงานได้

 

เกณฑ์การพิจารณางาน งานประเภท Cosplay OK

 • งาน Cosplay OK นั้นหมายถึง งานที่เปิดเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสามารถคอสเพลย์ร่วมงานได้
  โดยอาจมีกิจกรรมสำหรับคอสเพลย์ หรือ เชิญชวนให้มาคอสเพลย์เดินเล่น เป็นสีสันในงานในบริเวณจัดงาน

 • งานต้องมีการระบุข้อความเชิญชวนบุคคลทั่วไปให้ทราบว่าคอสเพลย์มางานได้อย่างชัดเจน
  เช่น ระบุ Cosplay OK หรือ ข้อความเชิญชวนคนคอสเพลย์มาร่วมงาน ฯลฯ โดยอาจเป็นคำเชิญชวนปรากฎในเว็บไซท์ ในโปสเตอร์ หรืออื่นๆ โดยมีลักษณะที่ให้น้ำหนักกับการให้มีคอสเพลย์มาร่วมงานในระดับหนึ่ง เช่น การออกกฎ ระเบียบ การคอสเพลย์ร่วมงาน การบอกถึงพื้นที่สำหรับคอสเพลย์

  ทั้งนี้ ต้องมีความชัดเจนในระดับที่ว่า "คนที่ไม่รู้จักงานนั้นๆ สามารถอ่านรายละเอียดของงานและเข้าใจได้ว่า สามารถแต่งคอสเพลย์ไปร่วมงานได้" เช่น เมื่อเข้าเว็บไซต์ หรือ Social Network สามารถเห็นการระบุได้โดยง่ายเพียงการเลื่อนดูหรือ Click ไม่กี่ครั้ง

  โดยน้ำหนักของการเชิญชวนนั้น จะดูในส่วนของการประชาสัมพันธ์งานว่าได้ให้ความสำคัญต่อการเชิญชวน มาก/น้อย เพียงใด เช่น งานมีระบุ Cosplay OK ในโปสเตอร์งาน ย่อมมีน้ำหนักชัดเจนกว่า การเขียนเป็นประโยคสั้นๆในสเตตัสหนึ่งในเพจงาน เป็นต้น

  *ในกรณี Facebook Page
  : แนะนำ - ให้ระบุในส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนที่เห็นได้ชัดทันทีเมื่อเข้าเพจ เช่น รูป Cover Page, Status ที่ Pin ไว้บนสุด
  : แนะนำรองลงมา - ในส่วนที่ต้องกดดูในส่วนต่างๆ เช่น About ของเพจ,
  : ไม่แนะนำ - ระบุแค่ใน status เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปมีการโพสต์ status ใหม่ๆ สเตตัสที่ระบุไว้จะตกไป และกลายเป็นไม่เห็นว่ามีการระบุใดๆ รวมไปถึงการบอกเฉพาะในช่องคอมเมนต์เวลามีคนมาสอบถาม

  ความชัดเจนในการเห็นได้โดยง่าย มีผลโดยตรงต่อในการพิจารณาเรื่อง "น้ำหนัก" ของการเชิญชวน  ตัวอย่าง 2.1 - เว็บไซต์ของงาน Maruya มีการระบุ CosplayOK ชัดเจน
  ตัวอย่าง 2.2 - เว็บไซต์ของงาน COSCOM มีการระบุข้อปฎิบัติคอสเพลย์ในงาน แสดงให้เห็นการให้ความสำคัญของการชวนคอสเพลย์ร่วมงาน
  ตัวอย่าง 2.3 - เว็บไซต์ของงาน Sundae Free Market มีการระบุข้อความ Cosplay - OK


  ตัวอย่าง 2.4 - Facebook งาน Strike Out Daiya no A Only Event มีการระบุข้อความ Cosplay OK ในส่วนของ About Page
  ตัวอย่าง 2.5 - Facebook งาน COSCOM มีการระบุข้อความ Cosplay OK ในรูป Cover Page

  *อนึ่ง ในปัจจุบันมีงานที่ระบุ "ห้ามคอสเพลย์ร่วมงาน (No Cosplay) " ดังนั้น การระบุเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงาน หรือ Cosplay OK นั้นจึงยิ่งมีความสำคัญในการให้ความชัดเจนว่างานไหนเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงาน และช่วยให้การพิจารณางานนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่สับสนหรือระบุไม่ได้ว่า งานอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คอสเพลย์ร่วมงาน


  ตัวอย่าง 2.4 - Facebook ของงาน Comic Avenue 2 มีการระบุ No Cosplay ชัดเจน แม้จะเป็นงานโดจินชิ การ์ตูนที่ปกติสามารถผ่านเกณฑ์ได้ง่าย ทางตารางงานก็จะไม่นำขึ้นตารางงานเพื่อป้องกันความสับสน เช่น ทำให้คนเข้าใจผิดว่างานสามารถคอสเพลย์ไปได้เพราะว่ามีงานอยู่ในตารางงาน

 • งานที่มีเนื้อหาของงานเกี่ยวข้องกับต้นแบบในการคอสเพลย์แต่งตัวเลียนแบบ จะได้รับการพิจารณาผ่านขึ้นตารางงานโดยง่าย
  เช่น งานการ์ตูน, งานโดจินชิ, งาน J-Rock, งานเกม, ซึ่งชัดเจนว่าการคอสเพลย์นั้นมีการเลียนแบบการ์ตูน เกม เนื้อหาเดียวกับงาน เป็นต้น รวมไปถึงงานที่สามารถเทียบกับงานในอดีตที่เคยผ่านเกณฑ์ตารางงานได้ว่าเป็นรูปแบบงานเดียวกัน

 • งานที่เนื้อหางานไม่เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์โดยตรง
  เช่น งานสไตล์ญี่ปุ่น, งานออกร้าน หรือ งานนิทรรศการทั่วไป จะมีการพิจารณาเป็นกรณีแต่ละงานไป โดยยึดหลักการพิจารณา ว่าให้ความสำคัญกับคอสเพลย์ที่ไปร่วมงานมาก/น้อยเพียงใด และลักษณะเนื้อหางานเหมาะแก่การที่จะมีคอสเพลย์ไปร่วมงานหรือไม่ และไม่ขัดกับข้ออื่นๆ

 • งานที่เป็นการแสดงโชว์คอสเพลย์,ว่าจ้างคอสเพลย์ไปออกงาน รวมไปถึงงานที่ได้มีการเตรียมบุคคลมาคอสเพลย์ในฐานะผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือแขกของงาน (Guest Cosplayer)
  โดยที่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสามารถคอสเพลย์ไปร่วมงานได้ แม้จะมีคอสเพลย์ภายในงานก็ไม่นับว่าเป็นงานคอสเพลย์ที่จะขึ้นในตารางงานนี้ ด้วยตารางงานเน้นที่การเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมงานคอสเพลย์ มากกว่า การที่งานได้มีการเตรียมคนคอสเพลย์ไว้ภายในงาน

 • แม้จะระบุว่าเป็นงาน Cosplay OK แต่หากงานนั้นมีกิจกรรมประกวดคอสเพลย์ภายในงาน ก็จะยึดการพิจารณาไปเป็นงานประกวดคอสเพลย์เป็นหลัก
  กล่าวคือ ทางตารางงานจะพิจารณาตามเกณฑ์ของงานประเภทประกวดคอสเพลย์ เช่น กฎ กติกา เกณฑ์การตัดสินของการประกวดเป็นหลัก แม้ว่าการประชาสัมพันธ์งานจะเน้นที่ Cosplay OK ก็ตาม

  หากพิจารณารายละเอียดและพบว่าเกณฑ์การประกวดคอสเพลย์นั้นไม่ผ่าน แม้จะมีการประกาศว่า Cosplay OK เชิญคอสเพลย์มาร่วมงานได้ ก็ไม่ถือว่าสามารถผ่านเกณฑ์ในฐานะงาน Cosplay OK เพราะถือพิจารณาในประเภท งานประกวดคอสเพลย์ เป็นหลัก

  ด้วยจะมีช่องทาง เปิดให้งานที่ระบุ Cosplay OK ผ่านขึ้นตารางงาน โดยแฝงกิจกรรมการประกวดคอสเพลย์ในงานที่กติกาอาจจะไม่ผ่านการพิจารณา


 

เกณฑ์การพิจารณางาน งานประเภท Cosplay Contest หรือ
งานที่มีการประกวดคอสเพลย์

 • งาน Cosplay Contest นั้นหมายถึง งานที่มีกิจกรรมประกวดคอสเพลย์โดยตรงกับนิยามความหมายของคอสเพลย์
  อันหมายถึง คอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบต้นแบบ มิใช่ การประกวดแต่งกายอื่นๆ เช่น แฟนซี, แฟชั่น หรือ การประกวดชุดโดยไม่มีต้นแบบ

 • ต้องมีกรอบของ กฎ เกณฑ์ กติกาและการตัดสิน ที่ให้ความสำคัญเรื่อง "ความเหมือน" ที่ขาดไม่ได้
  อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและมีน้ำหนักมากพอว่า มีเกณฑ์ของการให้คะแนนประกวดแต่งกายเลียนแบบเป็นสำคัญ
  โดยการพิจารณางานนั้น จะดูจากเกณฑ์การประกวด วิธีสมัคร ใบสมัคร กติกา วิธีการประกวด และ วิธีการตัดสิน ตามที่งานนั้นๆประกาศออกมาว่าเชื่อมโยงและอยู่ในกรอบของคอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบไหม

  โดยรวมแล้ว ทางตารางงานต้องการเห็นเจตนาอันชัดเจนว่าการประกวดคอสเพลย์นั้น ให้ความสำคัญเรื่อง "การคอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบต้นแบบทางการ มิใช่ คิดขึ้นมาเอง รวมไปถึง มีการให้คะแนนความเหมือนต้นแบบทางการ"

  เช่น
  - มีการระบุเกณฑ์ ต้องคอสเพลย์จากตัวละครใน เกม การ์ตูน อนิเมะ เป็นต้น
  - มีการระบุเกณฑ์ ชุดต้องเป็นต้นแบบทางการ ไม่ใช่ชุดที่ออกแบบ คิดขึ้นมาเอง
  - มีการระบุให้คะแนน ความเหมือนต้นแบบ
  - มีช่องให้ระบุตัวละครและเรื่องที่จะคอสเพลย์ในใบสมัคร
  ตัวอย่าง 2.1 - กติกาการรับสมัครจากงาน Japan Festa in Bangkok 2013 ระบุถึงความเหมือนอันตรงกับนิยามของคอสเพลย์
  ตัวอย่าง 2.2 - กติกาจากงาน D'Cos Festival 2nd ระบุถึงการแต่งกายเลียนแบบต้นแบบ
  ตัวอย่าง 2.3 - เกณฑ์การให้คะแนนของงาน MOL Let's Play อันมีระบุถึงเกณฑ์คะแนนความเหมือน และมีการระบุจำนวนคะแนนชัดเจน
  ตัวอย่าง 2.4 - เกณฑ์กติกาและการตัดสินจากงาน Enter Books Cosplay มีการระบุถึงความเหมือนต้นฉบับ และเกณฑ์การให้คะแนนความเหมือน


 • ขั้นตอนของการแข่งขัน ตั้งแต่การรับสมัคร กติกา การประกวดในงาน หรือออดิชั่น ต้องอยู่ในกรอบนิยามของคอสเพลย์
  หากในขั้นตอนใดๆมีส่วนที่ไม่ถูกต้องต่อนิยามของการประกวดคอสเพลย์ เช่น ในช่วงออดิชั่น มีการคัดเลือกโดยไม่มีสนใจเรื่องความเหมือน ถือว่า กระบวนการประกวดคอสเพลย์ทั้งหมดของงานนั้นๆ ไม่สมบูรณ์แต่ต้น เป็นผลว่ากระบวนการนั้นผิดต่อนิยามของการประกวดคอสเพลย์


 • วิธีการตัดสินของการประกวดคอสเพลย์นั้น จะต้องมีการให้คะแนนหรืออยู่ในกรอบของนิยามคอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบ

  - รูปแบบการตัดสินโดยใช้กรรมการ จะต้องมีเกณฑ์คะแนนความเหมือนต้นฉบับ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวโยงกับการแต่งกายเลียนแบบ

  - รูปแบบการตัดสินโดยการโหวต ทั้งการโหวตผ่านทางเว็บไซต์ หรือ การโหวตภายในงานนั้น คะแนนไม่ได้สื่อถึงการให้คะแนนเกี่ยวกับความเหมือนได้โดยตรง ในจุดนี้ ทางตารางงานจะดูที่ เกณฑ์การประกวดแต่ต้นนั้น มีการระบุให้แต่งกายเลียนแบบต้นฉบับมากน้อยแค่ไหน
  เช่น หากการประกวดระบุว่าต้องแต่งกายเลียนแบบตัวละครต้นฉบับ ก็ถือว่า ทุกคนในการประกวดแบบโหวตเป็นคอสเพลย์ที่ตรงกับนิยามของคอสเพลย์ กลับกัน หากไม่มีเกณฑ์เรื่องต้นแบบชัดเจน หากมีผู้ประกวดที่ใช้เครื่องแต่งกายที่ไม่ได้มีต้นแบบใดๆเลยลงประกวด การโหวตนั้นๆก็จะไม่เกี่ยวโยงกับนิยามของการคอสเพลย์

 • กฎ กติกา เกณฑ์การประกวดคอสเพลย์ต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน
  มิเช่นนั้น ตารางงานจะไม่รับพิจารณาการขึ้นตารางงาน แม้ว่า ตัวเนื้อหากติกานั้นๆจะผ่านเกณฑ์ตารางงาน โดยจะยึดนับจากวันแรกที่กติกาที่ผ่านเกณฑ์ประกาศสู่สาธารณะ

 • กรณีงานที่กติกาหรือเกณฑ์การประกวดมีปัญหาหรือช่องโหว่ของกติกา อันมีช่องที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม หรือ ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบ อย่างชัดเจน ชัดแจ้ง
  ทางตารางงานขอสงวนสิทธิในการนำงานขึ้นตารางงาน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกณฑ์นิยามของคอสเพลย์ ด้วยตารางงานต้องการสนับสนุนให้งานมีมาตรฐานการประกวดที่ทุกๆคนสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้หากงานใดไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ งานนั้นๆสามารถติดต่อสอบถามาได้ โดยทางตารางงานยินดีที่จะชี้ถึงจุดบกพร่องของกติกาให้กับทางผู้จัดงาน

  อนึ่ง เป็นดุลยพินิจของทางตารางงานที่จะพิจารณาว่าช่องโหว่นั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ด้วยเข้าใจว่าทุกงานนั้นล้วนอาจมีจุดบกพร่องได้เสมอ ไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้อย่างไร้จุดบกพร่อง หากเป็นข้อบกพร่องที่ไม่กระทบต่อความได้เปรียบ เสียเปรียบ หรือเปิดช่องต่อการกระทำใดๆที่ไม่ยุติธรรม ทางตารางงานจะไม่ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้


 • กิจกรรมประกวดอื่นๆที่ระบุให้คอสเพลย์ร่วมกิจกรรมนั้น จะพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นประกวดคอสเพลย์หรือไม่
  เช่น การประกวดร้องเพลงโดยให้คอสเพลย์มาประกวด, การประกวดเต้นโดยให้ใส่ชุดคอสเพลย์ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประกวดนั้น ไม่ได้ให้สาระสำคัญต่อความเหมือนเท่าไหร่นัก
  ในกรณีนี้จะดูจากเจตนาของงานว่าประกาศว่าเป็น "การประกวดชนิดใด" เช่น

  การประกวดร้องเพลงที่ให้ใส่ชุดคอสเพลย์ โดยมีคะแนน เสียงร้อง, การแสดง, เนื้อร้องถูก
  หากระบุชื่อกิจกรรมว่า "ประกวดร้องเพลงอนิเม" จะถือว่าไม่ใช่ประกวดคอสเพลย์ และจะพิจารณาในฐานะกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับคอสเพลย์ในฐานะงาน Cosplay OK
  หากระบุชื่อกิจกรรมว่า "ประกวดคอสเพลย์" จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทันที ด้วย กฎ กติกา และการตัดสินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเหมือนใดๆ

  เหตุที่ระบุเช่นนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลทั่วๆไป เข้าใจผิดต่อรูปแบบของการประกวดคอสเพลย์


 • งานที่มีรูปแบบการประกวดหาตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย จะมีการพิจารณางานรอบสุดท้ายที่ให้น้ำหนักการเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงาน (Cosplay OK) มากยิ่งขึ้น

  กล่าวคือ งานที่มีรูปแบบประกวดหาตัวแทนผู้ชนะแต่ละงาน ไปรวมประกวดในรอบสุดท้ายนั้น งานในครั้งสุดท้ายจะมีลักษณะที่ว่า มีผู้ประกวดที่มาจากงานก่อนหน้านี้เตรียมไว้อยู่แล้ว จึงกลายเป็นว่า งานเหมือนมีการเตรียมคนประกวดไว้อยู่แล้ว และไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครประกวดคอสเพลย์ได้

  ทางตารางงานจึงต้องคำนึงถึงการให้คอสเพลยทั่วไปมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น จึงพิจารณาในเรื่องของการเชิญชวนคอสเพลย์ไปร่วมงาน (Cosplay OK) มาประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติม

 

 ท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะ รวมไปถึง
กรณีที่งานของท่านไม่ได้ขึ้นตารางงาน แล้วท่านสงสัย สามารถติดต่อมาสอบถามได้ตลอดเวลา ทางเว็บยินดีที่จะอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลเพื่อนำไปแก้ไขในโอกาสต่อๆไป

ช่องทางติดต่อ

Email: propsops@propsops.com
Contact Form: [คลิกที่นี่]

เพิ่มเติม 20 มีนาคม พ.ศ.2556 - เพิ่มเติมเกณฑ์ข้อ 6 ในเกณฑ์การพิจารณางานประเภท CosplayOK
เพิ่มเติม 16 มีนาคม พ.ศ.2557 - เรียบเรียงและแก้ไขกฎ กติกาให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพิ่มข้อ 4 และ 5 ในเกณฑ์การพิจารณางานประเภท Cosplay Contest / เพิ่มเกณฑ์หมวดใหม่ กิจกรรมการประกวดอื่นๆที่มีคอสเพลย์เป็นส่วนประกอบ
เพิ่มเติม 25 มกราคม พ.ศ.2558 - เรียบเรียงและแก้ไขกฎ กติกาให้กระชับมากขึ้น เปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าเกณฑ์ตารางงาน และเพิ่ม "เจตนารมณ์และจุุดมุ่งหมายของการมีเกณฑ์พิจารณางาน"
เพิ่มเติม 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 - เพิ่มกฎใหม่ "กฎ กติกา เกณฑ์การประกวดคอสเพลย์ต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน" สำหรับเกณฑ์พิจารณางานประกวดคอสเพลย์ มีผลบังคับใช้ 4 มิ.ย 60
เพิ่มเติม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 - เพิ่มเติมอธิบายรายละเอียดเรื่องของ "น้ำหนัก" ของการระบุเชิญชวนคอสเพลย์มาร่วมงาน
เพิ่มเติม 8 เมษายน พ.ศ.2561 - เพิ่มเกณฑ์พิจารณาว่าด้วยงานประกวดคอสเพลย์รอบสุดท้าย ที่มีการเตรียมผู้ประกวดไว้อยู่แล้ว
เพิ่มเติม 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - ระบุเรื่อง Social Network ส่วนตัวไม่นับเป็นทางการ / ข้อกติกาออก 7 วันก่อนวันประกวด ระบุเรื่องรับเริ่มต้นนับวันเฉพาะกติกาที่ผ่านเกณฑ์ประกาศออกมา
เพิ่มเติม 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 - ระบุความชัดเจนของคำว่า "ต้นแบบ" มากขึ้นโดยเน้นว่าเป็น "ต้นแบบทางการ"