[ URL ของหน้านี้ : http://propsops.com/event/regulation ]

นับตั้งแต่ที่ ตารางงานคอสเพลย์ ได้เริ่มดำเนินการก็ได้มีการพัฒนาในส่วนต่างๆมาโดยตลอด
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมคอสเพลย์ ทั้ง ปริมาณงาน รูปแบบงาน ลักษณะงาน ฯลฯ และหวังที่จะพัฒนาตารางงานให้ ดูง่าย เข้าใจง่าย รายละเอียดครบ ให้มากที่สุด

ปัจจุบัน งานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคอสเพลย์นั้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มากกว่าเป็นเพียงงานการ์ตูน หรือ งาน J-Rock อย่างที่เคยเป็นแต่ดั้งเดิม
รวมไปถึงงานที่นำคอสเพลย์ไปเป็นกิจกรรมประกอบของงาน ซึ่งในบางกรณี อาจนำคอสเพลย์ไปใช้โดยไม่คำนึงถึงความหมายของคอสเพลย์ที่ควรเป็น

เพื่อควบคุมมาตรฐานของตารางงานคอสเพลย์ โดยหวังที่จะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ งานการ์ตูน หรืองาน J-Rock หรืองานอื่นๆที่เหมาะแก่การสนับสนุนให้คอสเพลย์ไปงานอย่างที่ควรเป็นนั้น
ทางตารางงานจึงขอใช้เกณฑ์พิจารณางานในการพิจารณาที่จะนำงานต่างๆขึ้นตารางงาน
โดยเป็นการเรียบเรียงเป็นข้อกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552

โดยหวังเพื่อคัดกรองและส่งเสริมงานที่มีกิจกรรมตรงกับนิยามคอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบโดยไม่บิดเบือน และเป็นเกณฑ์พิจารณาที่เป็นกลาง เป็นธรรม เป็นมาตรฐานสำหรับพิจารณาทุกๆงานไม่ว่าจะงานใหญ่ งานเล็ก ให้อยู่ในบรรทัดฐานเท่าเทียมกัน

ทุกงานที่ต้องการขึ้นตารางงานนั้น จะใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานโดยรวม ในการพิจารณาเป็นลำดับแรกก่อน
แล้วจึงแยกใช้เกณฑ์ระหว่างงานที่มีประกวดคอสเพลย์และไม่มีประกวดคอสเพลย์
สำหรับงานเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงานทั่วไปที่ไม่มีประกวดคอสเพลย์ในงาน จะใช้เกณฑ์สำหรับงาน Cosplay OK
สำหรับงานที่มีประกวดคอสเพลย์ภายในงาน จะใช้เกณฑ์สำหรับงาน Cosplay Contest

หลักเกณฑ์พื้นฐานโดยรวม ใช้กับทั้งงาน Cosplay OK และ Cosplay Contest

สำหรับงานเชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงานทั่วไปที่ไม่มีประกวดคอสเพลย์ในงาน จะใช้เกณฑ์สำหรับงาน Cosplay OK
สำหรับงานที่มีประกวดคอสเพลย์ภายในงาน จะใช้เกณฑ์สำหรับงาน Cosplay Contest

เกณฑ์การพิจารณางานที่เชิญชวนคอสเพลย์ร่วมงานทั่วไปหรือ Cosplay OK
เกณฑ์การพิจารณางานที่มีประกวดคอสเพลย์ Cosplay Contest

ท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะ รวมไปถึง
กรณีที่งานของท่านไม่ได้ขึ้นตารางงาน แล้วท่านสงสัย สามารถติดต่อมาสอบถามได้ตลอดเวลา ทางเว็บยินดีที่จะร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือเสมอครับ

ช่องทางติดต่อ

Email: propsops@propsops.com
Facebook Messenger: m.me/PropsOps
Contact Form: [คลิกที่นี่]

แบบฟอร์มส่งรายละเอียดเพื่อขึ้นตารางงานคอสเพลย์

ปูมบันทึกการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์

• 20 มีนาคม พ.ศ.2556 - เพิ่มเติมเกณฑ์ข้อ 6 ในเกณฑ์การพิจารณางานประเภท CosplayOK
• 16 มีนาคม พ.ศ.2557 - เรียบเรียงและแก้ไขกฎ กติกาให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพิ่มข้อ 4 และ 5 ในเกณฑ์การพิจารณางานประเภท Cosplay Contest / เพิ่มเกณฑ์หมวดใหม่ กิจกรรมการประกวดอื่นๆที่มีคอสเพลย์เป็นส่วนประกอบ
• 5 มกราคม พ.ศ.2558 - เรียบเรียงและแก้ไขกฎ กติกาให้กระชับมากขึ้น เปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าเกณฑ์ตารางงาน และเพิ่ม "เจตนารมณ์และจุุดมุ่งหมายของการมีเกณฑ์พิจารณางาน"
• 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 - เพิ่มกฎใหม่ "กฎ กติกา เกณฑ์การประกวดคอสเพลย์ต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน" สำหรับเกณฑ์พิจารณางานประกวดคอสเพลย์ มีผลบังคับใช้ 4 มิ.ย 60
• 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 - เพิ่มเติมอธิบายรายละเอียดเรื่องของ "น้ำหนัก" ของการระบุเชิญชวนคอสเพลย์มาร่วมงาน
• 8 เมษายน พ.ศ.2561 - เพิ่มเกณฑ์พิจารณาว่าด้วยงานประกวดคอสเพลย์รอบสุดท้าย ที่มีการเตรียมผู้ประกวดไว้อยู่แล้ว
• 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - ระบุเรื่อง Social Network ส่วนตัวไม่นับเป็นทางการ / ข้อกติกาออก 7 วันก่อนวันประกวด ระบุเรื่องรับเริ่มต้นนับวันเฉพาะกติกาที่ผ่านเกณฑ์ประกาศออกมา
• 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 - ระบุความชัดเจนของคำว่า "ต้นแบบ" มากขึ้นโดยเน้นว่าเป็น "ต้นแบบทางการ"

• 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 - เรียบเรียง/จัดระเบียบหัวข้อใหม่ให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น
• 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 - ระบุรายละเอียดเรื่องต้นแบบให้ชัดเจนในกรณีของการคอสเพลย์ดัดแปลงตามต้นแบบ เช่น แฟนอาร์ต คอสสับเพศ หรือ คอสแนวล้อเลียน เป็นต้น
• 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - เพิ่มข้อ "การพิจารณางานจะให้ความสำคัญในน้ำหนักสัดส่วนระหว่าง "กรอบของต้นแบบ" และ "เกณฑ์การให้คะแนนความเหมือน" ควบคู่กัน" ในส่วนของงานประกวดคอสเพลย์
• 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 - ยกเลิกเกณฑ์ "เกณฑ์พิจารณาว่าด้วยงานประกวดคอสเพลย์รอบสุดท้าย ที่มีการเตรียมผู้ประกวดไว้อยู่แล้ว" ลง | เพิ่มเกณฑ์ "กิจกรรมประกวดคอสเพลย์ต้องอนุญาตให้ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้" | เพิ่มเกณฑ์ "งานประกวดคอสเพลย์จะเปิดให้มีส่วนคอสเพลย์ร่วมงานส่วนอื่นๆหรือ Cosplay OK หรือไม่ก็ได้"