J-Rock …. where are you?

บทความเกี่ยวกับความเป็นมาของคอสเพลย์ J-Rock หนึ่งในการคอสเพลย์ที่มีมาแต่เริ่มคอสเพลย์ในไทย แต่ปัจจุบันเริ่มค่อยๆห่างหาย เป็นที่พูดถึงน้อยลงไป