New Event | เพิ่มงาน PlaniParty 6

Phitasanulok Anime Party วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Anime, Cartoon, Guest Cosplayer, Free Stage, Cosplay Contest