New Event | เพิ่มงาน Circle of Champions : KMUTNB

ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ชั้น 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| Games | E-Sports | Cosplay Contest |