Interview | HanaBi & Pion Kim สองสาวเกสต์คอสเพลย์เยอร์จากงาน Maruya #29

บทสัมภาษณ์สองสาวเกสต์คอสเพลย์เยอร์จากสองประเทศ HanaBi สุดน่ารักจากเวียดนามและ Pion Kim สาวคอสเพลย์สุดสวยผู้มีเสน่ห์จากเกาหลีใต้ในงาน Maruya #29

Gallery | Maruya #29

รูปจากงาน Maruya ครั้งที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทั้งหมด 324 รูปโดย Xora

New Event | ยืนยันการจัดงาน Plani Party 8

ในตารางงานคอสเพลย์ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
| Anime Con | Activities | Cosplay Contest |

New Event | เพิ่มงาน Japan Expo Thailand 2020

ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม – อาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ Central World Plaza โดยมีการประกวดคอสเพลย์ World Cosplay Summit 2020 รอบคัดเลือกประเทศไทยภาคกลางในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
| J-Style | Activities | Idols | Cover Dance | Cosplay Contest |