🟦 New Online Event | เพิ่มงานออนไลน์ Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand

ลงในตารางงานคอสเพลย์ ระยะเวลากิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยเป็นกิจกรรมการประกวดออนไลน์ ถ่ายทอดการประกวด 27 มิถุนายน พ.ศ.2564
| Cosplay Contest Online |