🟦 New Event | เพิ่มงาน Maruya #33

ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
| Anime Con | Booths | Activities | Cosplay OK |