- BITEC -
ไบเทค
(ระยะโดยคร่าวจากเส้นทางที่สามารถเดินทางได้)
BTS สายสีเขียว สถานีบางนา: ถึงเลย มีทางเดินเชื่อมต่อจากสถานีเข้าสู่อาคาร
รายละเอียดสถานที่
  • ถนนบางนา-ตราดฝั่งขาเข้า หัวมุมแยกบางนา (จุดตัดถนนสุขุมวิท กับ บางนา-ตราด)
  • อยู่ตรง BTS สายสีเขียว สถานีบางนา 
  • ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน
  • เนื่องจากข้อมูลรถโดยสารประจำทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดและบางครั้งเป็นการปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นทางการ เช่น เปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยที่ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจึงอาจจะสับสนได้
  • ข้อมูลรถโดยสารในเว็บไซต์ Props&Ops จะเน้นไปที่การเดินทางของการไปสถานที่ที่จัดงานคอสเพลย์เป็นหลัก
  • เว็บไซต์ Props&Ops ไม่ได้ดำเนินการเรื่องข้อมูลรถโดยสารสาธารณะเป็นหลัก เป็นเพียงเพื่อประกอบข้อมูลการไปงานคอสเพลย์ การอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ จึงอาจไม่รัดกุม ไม่ทันสมัยหรืออาจจะมีความผิดพลาดได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถโทร.1348 เพื่อสอบถามเส้นทางต่าง ๆ หรือตรวจสอบเส้นทางที่เว็บไซต์ BMTA