กฎระเบียบการเข้าร่วมงาน Cosplay Contest Road to TGS
--------------------------

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณที่จัดงาน

2. ทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ โดยทางงานจะเตรียมไว้ในบริเวณทางเข้างานทุกจุด

3. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน *ผู้ที่อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาไม่อนุญาตให้เข้า พื้นที่จัดงาน

4. ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มและไม่ต่ํากว่า 7 วันเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเข้างาน และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม

5. ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือผล RT- PCR ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียน หากไม่มีผลตรวจสามารถรับบริการตรวจ ATK ของทางงาน (มีค่าชุดตรวจ) ได้ที่จุดตรวจชั้น 1 และนําผลตรวจมาแสดงที่จุดลงทะเบียน 1 (ผลตรวจ ATK สามารถแสดงเป็นรูปถ่ายคู่บัตรประชาชนพร้อมระบุวันที่ตรวจ อย่างชัดเจน)

6 .สําหรับผู้ที่แสดงหลักฐานที่จุดลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับสติ๊กเกอร์เพื่อขึ้นบริเวณจัดงาน ชั้น 6 โดยทางงานจะมีการจัดการตามมาตรการต่าง ๆ และ อนุญาตให้เข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้ที่มีสติ๊กเกอร์เท่านั้น

7. สําหรับเวทีการประกวดจะมีการจํากัดผู้เข้าร่วมโดยอนุญาตให้เข้าพื้นที่ เฉพาะผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตาม 1 ท่านเท่านั้น