CosNatsu 2 | Free Stage ทีม 5 – kouri

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/cosnatsu2/

ช่วงการแสดง Free Stage ทีมหมายเลข 5 – kouri
ในงาน CosNatsu 2
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ True Digital Park

#cosplay #คอสเพลย์ #cosnatsu2