Tag : Cosplay Competition

การประกวดคอสเพลย์ เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่งานต่างๆนิยมจัดขึ้นในงานคอสเพลย์ ด้วยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คอสเพลย์เยอร์ได้ขึ้นมาแสดงความสามารถในด้านต่างๆ โดยมีรางวัลมอบให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดนั่นเ..

Read more