CosNichi | กิจกรรมให้ความรู้จากช่างพร็อพส์โดยคุณ Minuet Hisa (Village’s Hope) และ Aramill

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/cosnichi/

ช่วงกิจกรรมให้ความรู้จากช่างพร็อพส์โดยคุณ Minuet Hisa (Village’s Hope) และ Aramill
ในงาน CosNichi วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)

#cosplay #คอสเพลย์ #cosnichi