Cosplay in ดุนดารา

คอสเพลย์ในรายการดุนดารา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2554 ช่องสาระแน แชลแนล (เฉพาะส่วนสัมภาษณ์คอสเพลย์)
Cosplay in “Dun Dara” 3rd August 2011, Saranair Channel (Only interview cosplayers part)