Maruya #23 | สัมภาษณ์ Aza Miyuko เกสต์คอสเพลย์จากเกาหลีใต้บนเวที

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photo at
https://propsops.com/gallery/2018/maruya-23.php

ช่วงสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์บนเวทีคุณ Aza Miyuko จากเกาหลีใต้ในงาน Maruya #23