CosNichi | Free Stage 03 – Manaexzc

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/cosnichi/

ช่วงกิจกรรมฟรีเสตจ ลำดับที่ 3 – Manaexzc
ในงาน CosNichi วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)

#cosplay #คอสเพลย์ #cosnichi