Cosplay in “Ploykong” [2/2]

คอสเพลย์ในรายการ “ปล่อยของ” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553 ช่อง 9

Cosplay in “Ploykong” program, 13th March 2010 in Channel 9 ,Thailand